Produkt dodany do koszyka.

Razem (brutto)
Dostawa (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)
Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

Reglamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
I.A.1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. I.A.2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. I.A.3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  I.A.4. Podstawowe definicje: I.A.4.a.1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego; I.A.4.a.2) Sprzedawca lub Usługodawca: Brajan Kastner, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brajan Kastner HIT z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Krasińskiego 18/20 lok.148, NIP 9562308713, REGON 341634574; I.A.4.a.3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta; I.A.4.a.4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; I.A.4.a.5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu; I.A.4.a.6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zasmakujregionu.pl I.A.4.a.7) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy; I.A.4.a.8) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę; I.A.4.a.9) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia; I.A.4.a.10) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej; I.A.4.a.11) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie. 5. Na podstawie art. 3 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.) do umów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną: 1) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem; 2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie. 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia teleinformatycznego i współpracujących z nim narzędzi programowych (w tym przeglądarki internetowej), umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych, a w szczególności pocztę elektroniczną. 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. 7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu celem złożenia zamówienia anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 8. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terenie miasta Toruń oraz w odległości do 5 km od jego granicy.
ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były: I.A.1.a) przetwarzane zgodnie z prawem, I.A.1.b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; I.A.1.c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, I.A.1.d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.). 3. Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów. 4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. 5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: […].
ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ
§ 1. Towary
1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu. 2. Na Towary nie jest udzielana gwarancja ani usługi posprzedażowe.
§ 2. Konto
1. Zamówienia nie można składać bez zarejestrowania Konta na stronie internetowej Sklepu. 2. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. 4. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. 5. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień. 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zasmakujregionu.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Krasińskiego 18/20/148, 87-100 Toruń.
§ 3. Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie. 2. Kupujący powinien wypełnić Formularz podając określone dane i składając oświadczenia. 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych oraz przekazywania informacji handlowych. 4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie Zamówienia. 6. Zamówienia złożone do środy do godziny 23.00 są realizowane i dostarczane do Klienta w piątek tego tygodnia, w wybranym przez Klienta bloku czasowym, tj. 17-19 albo 19-21 oraz 21-23 dla adresów znajdujących się poza granicami miasta Torunia. Szczegółowa informacja w sprawie czasu lub terminu realizacji zamówienia znajduje się na stronie Sklepu. § 4. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.   2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostawa) i ewentualne inne koszty ponosi Klient, o ile nic innego nie wynika z informacji zamieszczonych na stronie Sklepu. Dokładne koszty dostawy, uzależnione od wartości Zamówienia oraz miejsca dostawy Towaru, podane są na stronie Sklepu. 3. Klient może wybrać formę płatności: 1) przelew tradycyjny - zapłata przed dostarczeniem Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu; 2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności [...] - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu [...]. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności [...]; 3) płatność gotówką przy odbiorze Towaru – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia, w terminie wskazanym w Sklepie. 4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.
§ 5. Dostawa 1. Produkt dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. 2. Produkt jest dostarczany transportem własnym Sprzedawcy. 3. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie miasta Toruń oraz w odległości do 5 km od jego granicy. 4. Sprzedawca wskazuje, że z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa
się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Krasińskiego 18/20/148, 87-100 Toruń. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zasmakujregionu.pl. 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta. 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 4. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym: 1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; 2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym; 3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.
ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.). 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.
ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.zasmakujregionu.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.zasmakujregionu.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).